نصب و راه اندازی وزنه تعادل آسانسور

وزنه تعادل آسانسور و طریقه محاسبه آن

وزنه تعادل چیست ؟

وزنه تعادل در آسانسورهای کششی و زنجیری برای تعادل جرم کابین و درصدی از وزن بار یا مسافر بکار می رود. 
یک عدد وزنه تعادل آسانسور بیرون از قاب وزنه افرا صنعت
این درصد ۴۵ تا ۵۰ می باشد وزنه های تعادل داخل قاب مربوطه بایستی به طریقی مهار شده باشند که در اثر ضربات احتمالی شکسته نشده و از قاب خارج نشوند . به قاب وزنه باید حفاظ یا حفاظ هایی فلزی نصب شوند تا در صورت شکستن کفشک های وزنه ، قاب از ریل وزنه خارج نشوند .
قاب وزنه تعادل آسانسور افرا صنعت
سیستم مکانیکی یک آسانسور ساده به مثابه یک قرقره (فولی) است که صرفا به کمک نیروی جاذبه زمین، جهت نیرو را عوض میکند نقش این قرقره را موتور آسانسور ایفا میکند. حال از یک سمت این قرقره کابین آسانسور معلق می باشد و از سمت دیگر آن قاب وزنه.
وزنه تعادل آسانسور کششی افرا صنعت

سازه ی قاب وزنه یا وزنه تعادل در آسانسور تابع شرایط زیر است :

برای ایجاد حالت بالانس کابین و متعلقات آن و 50% از باری که آسانسور حمل می کند از وزنه های تعادل استفاده می شود جنس وزنه های تعادل از چدن بتون و یا سرب است این وزنه ها در داخل شاسی به نام گارد وزنه که چار چوب آن به یکدیگر پیچ می شود قرار دارد. بنابراین در تمامی آسانسورهای یک به یک وزن وزنه تعادل برابر است با وزن کابین بعلاوه نصف ظرفیت کابین.
وزنه تعادل آسانسور-نصب شده در قاب آسانسور افرا صنعت

روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...