روغندان روغن دان آسانسور و شارژ کردن آن

روغن دان ( روغندان ) آسانسور جهت چرب کردن ریل های آسانسور

روغندان ( روغن دان ) آسانسور چیست ؟

روغندان یک قطعه ی کوچک است که بر روی کابین آسانسور سوار میشود. نمدی های روی روغندان با کشیده شدن بر روی ریل های آسانسور آن ها را چرب میکند و باعث کاهش اصطهکاک و روان شدن حرکت کابین می شود . روغندان بعد از هر بار بازدید توسط نصاب شارژ می گردد.

روغندان آسانسور در دو مدل ساخته می شود که در زیر تصایر آن ها را می بینید :

روغندان ( روغن دان ) تخت آسانسور افرا صنعت
روغندان ( روغن دان ) آسانسور افرا صنعت

برای ریل آسانسور از چه روغنی استفاده کنیم ؟

همانطور که می دانید در صورتی که کابین و کادر وزنه از کفشک های لغزشی استفاده نمایند آنگاه ریل های راهنما نیازمند این هستند که به طور مرتب روغن کاری شوند. مناسب ترین روغنی که برای این کار پیشنهاد می شود روغن ۴۰ بهران می باشد که از غلظت خوبی برخوردار است.
همچنین برای روغن دان کابین و کادر وزنه روغن ۱۰ پیشنهاد می شود زیرا غلظتش کمتر بوده و به همین دلیل روغن آسانتر بر روی ریل انتقال می یابد. دوستان سرویسکار توجه داشته باشند که هیچگاه از روغن سوخته و یا گریس جهت روغن کاری ریل آسانسور استفاده نکنند زیرا تجربه نشان داده پس از مدتی کوتاهی ریل ها باید شستشو شوند که وقت زیادی خواهد گرفت.

محل و طریقه ( نحوه ) نصب روغندان ( روغن دان ) آسانسور چگونه است ؟

محل مناسب نصب روغندان آسانسور بالای کابین آسانسور است بطوریکه شکاف جلویی روغن دان دو طرف ریل را در بر بگیرد.
محل و طریقه ( نحوه ) نصب روغندان ( روغن دان ) آسانسور افرا صنعت

طریقه شارژ کردن روغن روغندان اسانسور به چه شکل است ؟

ابتدا درپوش بالای روغندان را باز می کنیم
طریقه شارژ کردن روغن روغندان معمولی اسانسور افرا صنعت
سپس روغن مخصوص روغندان را داخل مخزن روغن دان میریزیم. دقت شود که روغندان بصورت لبریز شارژ نشود.
طریقه شارژ کردن روغن روغندان معمولی اسانسور افرا صنعت
روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...